Privacyreglement

Artikel 1. Algemeen

1. De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft u als cliënt bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over de plichten van Ven Vitaal en uw rechten die gelden op grond van de AVG.

2. Ven Vitaal mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. Op grond van de AVG heeft zij de plicht om haar cliënten:
- te informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel;
- te informeren wie de gegevens kunnen inzien;
- voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

3. Ven Vitaal vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft dit reglement een toelichting op hoe met uw gegevens wordt omgegaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens expliciet om uw toestemming moet worden gevraagd.

Artikel 2. Type persoonsgegeven en doel van gebruik

1. Uw persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt als u:
- klant wordt of bent van Ven Vitaal;
- zich aanmeldt voor diensten van Ven Vitaal;
- via het contactformulier, via social media, telefonisch of per e-mail contact met Ven Vitaal opneemt.

2. De persoonsgegevens die Ven Vitaal (mogelijk) verwerkt zijn:
- uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats;
- uw telefoonnummer en/ of e-mailadres;
- gegevens over uw gezondheidssituatie;
- beeldmateriaal dat tijdens de lessen, trainingen of workshops is gemaakt.

3. De doeleinden waarvoor Ven Vitaal uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
- om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren;
- voor financiële en administratieve doeleinden;
- om cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
- om haar dienstverlening verder te ontwikkelen, personaliseren of promoten.

4. Expliciete schriftelijke toestemming wordt gevraagd bij de verwerking van:
- gezondheidsgegevens: de gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren;
- beeldmateriaal: voor teambuilding en promotiedoeleinden kan tijdens de lessen, workshops of trainingen beeldmateriaal worden gemaakt. Ook voor de plaatsing van beeldmateriaal op social media wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan u gevraagd.

Artikel 3. IP-adressen en cookies

1. een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website Ven Vitaal registreert;
2. de website van Ven Vitaal gebruikt cookies om het gebruiksgemak van haar website te verbeteren. Voor deze functionele cookies is geen specifieke toestemming van u vereist;
3. Ven Vitaal houdt zich vanzelfsprekend aan de Telecommunicatiewet/Cookiewet (artikel 11.7a) die daar aanwijzingen over geeft;
4. Op de website van Ven Vitaal staan ook een aantal links naar andere websites. Ven Vitaal draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid of de inhoud van deze websites.

Artikel 4. Beveiliging van informatie, geheimhouding en bewaartermijn

1. De personen werkzaam voor Ven Vitaal hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
2. Ven Vitaal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:
- dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u aangevraagde diensten;
- u daarvoor toestemming heeft gegeven;
- dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.
3. Ven Vitaal gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Ven Vitaal ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens;
4. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u is afgesproken. Ven Vitaal hanteert een bewaartermijn van twee jaar na het laatste consult/ contact, waarna uw gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. In dit geval zal Ven Vitaal zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Artikel 5. Uw rechten als betrokkene

1. U heeft de volgende rechten:
- het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en met welk doel;
- het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad;
- het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van deze gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
- het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
2. Als u gebruikt wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk aan Ven Vitaal kenbaar maken. Als uw verzoek wordt afgewezen, dan wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.
3. Voor actuele contactinformatie kunt u terecht op www.venvitaal.nl.

Artikel 6. Wijziging privacyreglement

1. Ven Vitaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacyreglement aan te brengen. De meest recente versie wordt altijd direct op de website van Ven Vitaal geplaatst.
2. Dit reglement is in werking sinds mei 2018.